Tisztelt Felhasználónk!

 

2018. május 25-től érvénybe lép Magyarországon is az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR (General Data Protection Regulation), amely minden uniósEU flag országban érvényes lesz. Bár eddig is a lehető legnagyobb körültekintéssel kezeltük adatait, mégis annak érdekében, hogy az új rendelet követelményeinek megfeleljünk, frissítettük adatvédelmi szabályzatunkat. A frissített szabályzatot megtalálhatja honlapunkon. A szabályzat részletes tájékoztatást nyújt arról, hogyan használjuk, miként védjük a személyes adatait, továbbá arról, hogy Ön milyen személyes jogokkal rendelkezik.

Adatai (melyek részeben a törvényi előírás szerint kötelezően előírtak) a GeniaNet Kiadó könyvshopjában történt vásárlás lebonyolítása végett szükségesek. Ezeket az adatokat továbbra sem adjuk ki harmadik félnek, és kizárólag csak a GeniaNet Kiadó webkönyvesboltjában történő vásárlás lebonyolításához használjuk, és csak a megrendelésével-vásárlásával kapcsolatban küldünk üzeneteket Önnek. Ugyanúgy vigyázunk adataira, miként Ön is teszi.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a GeniaNet Kiadó internetes könyvesbolt (GENIANET-WEBKÖNYVESBOLT) szolgáltatásához

A GeniaNet Oktatási és Tanácsadó betéti Társaság (7633 Pécs, Pollack Mihály u. 5.) mint adatkezelő elkötelezett az adatvédelem felé, és kötelezettséget vállal a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottak maradéktalan betartására.

AGeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt. fenntartja a jogot jelen tájékoztató bármikor való megváltoztatására.

A fentiek alapján aGeniaNet Oktatási és Tanácsadó Bt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel, (továbbiakban: „Infotörvény”) valamint a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”) az alábbi Adatvédelmi Tájékoztatót teszi közzé.

A GDPR 12. és 13. cikkében rögzített kötelezettségünknek eleget téve, ezúton a következőkről tájékoztatjuk személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

1. Az Adatkezelő neve, székhelye és tevékenysége

 

Székhelye: 7633 Pécs, Pollack Mihály utca 5.
Cégjegyzékszáma: 02-06-072151
Nyilvántartást vezető bíróság/hatóság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 21971624-1-02
Telefon: 06/702518298

Email: info [at] genianet .com

Internetes szolgáltató/ Domain: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Jelen Adatkezelési tájékoztató hatálya a https://genianet.com címen elérhető weboldalon lévő „GeniaNet Kiadó webkönyvesbolt” (továbbiakban GeniaNet-webkönyvesbolt) szolgáltatásához kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.

2. A kezelt adatok fajtái és forrása

2.1 A GeniaNet Kiadó weboldalának használata során történő adatkezelés (cookie, „süti”)

A süti, illetve angolul "cookie", egy kis szövegfájl. A weboldalak sütik formájában mentik el a beállításokat a számítógépen. Az Adatkezelő a Weboldalon igénybe veszi a CMS-rendszer saját rendszer-cookies-t. Ezek ún. "munkamenet cookie"-k, ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Az Adatkezelő a szolgáltatása és a felhasználói élmény javítása érdekében az Ön számítógépén kis adatállományt, ún. cookie-t („süti”) helyez el. Ezek a már megnyitott oldal gyorsabb újra betöltését szolgálják. Az ezzel összefüggő információk nem kerülnek elmentésre. Weboldalunkon tett látogatásával elfogadja, hogy a cookie-k az Ön böngészőjében elmentésre kerüljenek.

 Amennyiben Ön nem kíván sütiket használni, a böngészőben vagy egyéb eszközök segítségével bármikor letilthatja azokat. Erre általában a böngészőprogramok Eszközök/Beállítások Előzmények menüjében van lehetősége. A sütik használatának letiltása azonban korlátozhatja az GeniaNet weboldal szolgáltatás funkcióit, és elképzelhető, hogy egyes szolgáltatások ily módon nem lesznek elérhetőek. Ezért ajánlatosabb elfogadni a sütiket, és minden látogatás után törölni böngészője gyorsítótárját. Ha egyik lehetőség sem tetszik Önnek, akkor maradjon távol ettől a weboldaltól.


2.2 GeniaNet-webkönyvesbolt szolgáltatás során történő adatkezelés

Az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlenül Öntől kerülnek felvételre.

A GeniaNet-webkönyvesboltban történő vásárláshoz az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

vezetéknév, utónév, (számlázási adat)

email-cím, telefonszám

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

bankszámla adatai

vásárlások adatai.

2.3 Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés

Közvetlen és közvetett üzletszerzési célú adatkezelés NEM történik. A GeniaNet nem küld Önnek a weboldalán elérhető publikációkra vonatkozó információkról email-ben hírleveleket, sem reklámajánlatokat. A későbbiekben megjelenésre kerülő könyveinkről a weboldalon kapnak tájékoztatást a látogatók. Ugyancsak a weboldalon tájékoztatjuk látogatóinkat minden, a weboldalt érintő technikai változásról.

2.4 Az adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok

2.4.1 Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

2.4.2 A Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra nem hasznosítja.

2.4.3 Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

2.4.4 A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.

2.4.5 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.

A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Az Adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban felsorolt Adatfeldolgozói, illetve a Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

2.4.6 Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

2.4.7 Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, az Adatkezelő ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, az Adatkezelő tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely a Felhasználók rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá az Adatkezelő nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.

2.4.8 Az Adatkezelő a személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);

az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete.

 

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1 Az Ön személyes adatainak fentiek szerinti kezelését az Adatkezelő részben az Ön - mint érintett -önkéntes, tájékozott hozzájárulása alapján, valamint a vásárlás teljes körű teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) a) ill. b) keletkezett jogi kötelezettség alapján kezeli.

2.2 pontban foglalt adatkezelés során

Személyes adat

Jogalap

telefonszám

hozzájárulás

email-cím

hozzájárulás

vezetéknév, utónév

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

számlázási cím: ország, irányítószám, település, utca, házszám

szerződés teljesítéséhez szükséges/jogi kötelezettség

bankszámla adatai

hozzájárulás/jogi kötelezettség

vásárlások adatai

szerződés teljesítéséhez szükséges

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben Ön nem bocsát a rendelkezésünkre olyan adatot, amely GENIANET-WEBKÖNYVESBOLT-ban történő vásárláshoz szükséges vagy jogszabályon alapul, akkor az Adatkezelő nem tudja az Ön vásárlását teljesíteni.

3.2 A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelővel, önként veszi igénybe az Adatkezelő szolgáltatását. Az adatkezelő a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre törvény egyértelműen felhatalmazza.

3.3 A Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3.5 Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

3.6 Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

3.7 Az adatkezelés jogalapja lehet az Adatkezelő lényeges jogos érdeke, amely esetben a GDPR vonatkozó rendelkezéseivel összhangban az Adatkezelő elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy az adott adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és ezen érdekekkel szemben nem élveznek elsőbbséget az érintett olyan jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az Adatkezelő erre irányuló kérés esetén a jelen Tájékoztatóban írtak szerint tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.

 

4. Az adatkezelés célja

4.1 Az Adatkezelő által a 2.2 pontban felsorolt személyes adatok kezelésének a célja az GENIANET-WEBKÖNYVESBOLT online szolgáltatás üzemeltetése, az ehhez kötött szerződés teljesítése, szerződésekkel kapcsolatos jótállási, szavatossági igények teljesítése, az Önnel való kapcsolattartás a szerződéssel kapcsolatban.

5. Az adatok forrása

5.1 Az Adatkezelő kizárólag az Ön által megadott személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.

5.2 Az adatok megadása e-mailben a GeniaNet-webkönyvesbolt által összeállított megrendelői ürlap https://genianet.com/catalogue/order kitöltésével és az info [at] genianet . com címre való elküldésével történik.

6. Technikai adatok kezelése

6.1 Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, amelyet az Ön internet-szolgáltatója oszt ki, és az e-mail tartalmát, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

7. Azok a személyek, akik az adatokat megismerhetik, a személyes adatok továbbítása, adatfeldolgozás:

7.1 Az Ön személyes adatai hozzáférhetők és megismerhetők a feladataik ellátásához szükséges mértékben az Adatkezelő adminisztrációs jogosultsággal rendelkező alkalmazottai és az Adatkezelő megbízásából eljáró harmadik személyek számára, így különösen az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló szervezetek részére.

7.2 Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Domain: ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnich 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

Dél TAKARÉK, 7634 Pécs, Páfrány u. 2/A

Magyar Posta Zrt. https://www.posta.hu/

Az Adatkezelő nyilatkozik, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek velő megfelelésére és az Ön jogainak védelmét biztosító megfelelő technikai és szervezési intézkedéseknek a végrehajtására.

7.3 Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Ön személyes adatai nem kerülnek – még anonimizált módon sem – se statisztikai feldolgozásra, se kutatások során felhasználásra.

7.4 Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az Ön személyes adatainak védelmében, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

7.5 Felhívjuk a figyelmét arra is, hogy személyes adatai jogszabályban meghatározott esetben és módon kiadhatók a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság számára is.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

8. Az adatkezelés (tárolás) időtartama

8.1 Az Ön személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósítása érdekében szükséges ésszerű időtartamig kezeljük.

8.2 Amennyiben az adatkezelés jogszabályi kötelezettség alapján áll fenn, akkor az adatokat a jogszabály által előirt ideig kezeljük.

8.3 Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor az adatait visszavonásig kezeljük. Ebben az esetben Ön bármikor jogosult ezen hozzájárulást indoklás nélkül visszavonni és adatainak törlését kérni.

9. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

9.1 Önt az alábbi jogok illetik meg kezelt személyes adatai tekintetében:

Hozzáférhet, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről.

Ennek alapján az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy Önre vonatkozóan konkrétan milyen adatot kezel.

A GDPR által meghatározott esetben jogosult az adathordozhatósághoz.

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá ezeket egy másik adatkezelőnek, ha:

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy az Ön és az adatkezelő közötti szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Kérheti személyes adatainak helyesbítését, ha azok pontatlanok.

Javasoljuk, hogy minden esetben haladéktalanul jelezze felénk, ha az Adatkezelő által tárolt adata (pl. lakcíme) megváltozott vagy már nem aktuális.

Kérheti személyes adatainak törlését, ha az adatra már nincs szükség abból a célból, amire kezelték; ha a hozzájárulást visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; ha az adatot jogellenesen kezelték vagy ha az adatot a vonatkozó jogszabályi kötelezettség alapján törölni kell. A törléshez való jog nem alkalmazandó a GDPR által előírt esetekben.

Kérheti adatkezelésének korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát; ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését; ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ön jogosult arra, hogy a bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

10. Jogorvoslatok

10.1 Fenti jogainak megsértése esetén Ön jogosult jogorvoslatért fordulni az Adatkezelőhöz az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

10.2 Az Adatkezelő köteles az ügyet a jogorvoslatra irányuló kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kivizsgálni, és közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

10.3 Fenti jogainak megsértése esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel: +36 1-391-1400, fax: +36 1-391-1410, email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. is fordulhat jogorvoslatért.

10.4 Jogsérelem esetén Ön jogosult az (állandó) lakóhelye szerint illetékes bírósághoz fordulni és kártérítést ill. sérelemdíjat követelni.

2018. május 23